Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus  veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

2. skirsto užduotis pavaldiems darbuotojams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoj, kaip jos vykdomos;

3. atlieka Saugiojo tinklo ir IT paslaugų analizę ir vertinimą, teikia išvadas bei siūlymus Departamento direktoriui;

4. rengia Skyriaus nuostatus, pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašymus;

5. rengia Skyriaus veiklos planą ir jo ataskaitas;

6. nustato Skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;

7. teikia siūlymus Departamento direktoriui ar KVTC vadovybei dėl naujų KVTC paslaugų kūrimo;

8. rūpinasi Skyriaus darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu; 

9. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros, pareigybių sąrašo pakeitimų, efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo, perkėlimo į kitas pareigas;

10. saugo jam priskirtą KVTC turtą, taip pat, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriui priskirto turto racionalų naudojimą ir saugojimą;

11. užtikrina Skyriaus kompetencijoje esančių sutarčių kontrolę;

12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

13. Departamento direktoriaus ar KVTC direktoriaus nurodymu teikia ataskaitas apie jam arba Skyriui priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą; 

14. pagal kompetenciją vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis ir Departamento direktoriaus arba KVTC direktoriaus pavedimus. 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu; 

2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovavimo projektams patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, kibernetinio saugumo ir valstybės informacinių išteklių valdymą, darbo santykius;

4. turėti gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių, gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti paskirstyti užduotis, tinkamai nustatyti Skyriaus veiklos prioritetus;

5. gebėti rinkti informaciją, ją analizuoti, vertinti, rengti išvadas ir siūlymus;

6. išmanyti raštvedybos taisykles ir gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

7. gebėti sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus;

9. mokėti dirbti MS Office programų paketu; 

10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.