Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja, ir kontroliuoja Departamento veiklą, užtikrina Departamento funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

2. skirsto užduotis pavaldiems Skyriams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

3. rengia ir teikia KVTC direktoriui tvirtinti Departamento nuostatus, pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašymus;

4. rengia ir teikia KVTC direktoriui Departamento veiklos planą ir jo ataskaitas;

5. vertina vidinio reglamentavimo efektyvumą Departamento veiklos srityse, siekiant užtikrinti efektyvią Departamento veiklą, inicijuoja teisės aktų tobulinimą ar naujų rengimą, dalyvauja rengiant teisės aktus Departamento atsakomybės klausimais; 

6. nustato pavaldiems Departamento skyrių vedėjams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;

7. teikia siūlymus KVTC direktoriui dėl Departamento struktūros, pareigybių sąrašo pakeitimų, efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, darbo sąlygų gerinimo;

8. teikia siūlymus KVTC direktoriui dėl darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo, perkėlimo į kitas pareigas, kvalifikacijos kėlimo;

9. analizuoja darbuotojų darbo užmokesčio fondui skirtas lėšas ir teikia siūlymus, siekiant užtikrinti efektyvų jų panaudojimą;

10. pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl biudžeto sąmatų projektų, asignavimų perskirstymo;

11. saugo jam priskirtą KVTC turtą, taip pat, koordinuoja ir kontroliuoja Departamentui priskirto turto racionalų naudojimą ir saugojimą;

12. organizuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugą KVTC;

13. organizuoja korupcijos prevencijos ir duomenų apsaugą KVTC;

14. KVTC direktoriaus pavedimu atstovauja KVTC Krašto apsaugos ministerijoje ir kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

15. KVTC direktoriaus nurodymu teikia ataskaitas apie jam arba Departamentui priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą;

16. pagal kompetenciją vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis ir KVTC direktoriaus pavedimu.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu teisės ar viešojo administravimo, ar žmogiškųjų išteklių valdymo krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje ir (ar) dokumentų valdymo srityje ir (ar) darbo su viešaisiais pirkimais patirį;

3. turėti vadovaujamo darbo patirties;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, įslaptintos informacijos apsaugą, viešuosius pirkimus, valstybės turto valdymą;

5. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Departamento veiklą, mokėti paskirstyti užduotis, tinkamai nustatyti Departamento veiklos prioritetus;

6. išmanyti finansų ir materialinių išteklių planavimą, logistikos ir aprūpinimo organizavimą;

7. gebėti rinkti informaciją, ją analizuoti, vertinti, rengti išvadas ir siūlymus;

8. išmanyti raštvedybos taisykles ir gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

9. gebėti sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus;

11. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 

12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.