Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

2. skirsto užduotis pavaldiems darbuotojams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

3. rengia Skyriaus nuostatus, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

4. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas;

5. nustato Skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą; 

6. rūpinasi Skyriaus darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu;

7. užtikrina įslaptintos informacijos apsaugą KVTC;

8. teikia siūlymus KVTC direktoriui dėl Skyriaus struktūros, pareigybių sąrašo pakeitimų, efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo, perkėlimo į kitas pareigas;

9. pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl biudžeto sąmatų projektų, asignavimų perskirstymo; 

10. užtikrina Skyriaus kompetencijoje esančių sutarčių kontrolę;

11. saugo jam priskirtą KVTC turtą, taip pat, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriui priskirto turto racionalų panaudojimą ir saugojimą;

12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

13. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis ir Departamento direktoriaus arba KVTC direktoriaus pavedimu. 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu teisės, viešojo administravimo ar žmogiškųjų išteklių valdymo krypčių išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės turto valdymo, biudžeto valdymo, ar viešųjų pirkimų srityse;

3. turėti gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių, gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti paskirstyti užduotis, tinkamai nustatyti Skyriaus veiklos prioritetus;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, įslaptintos informacijos apsaugą, viešuosius  pirkimus, valstybės turto valdymą;

5. išmanyti finansų ir materialinių išteklių planavimą, logistikos ir aprūpinimo organizavimą;

6. gebėti rinkti informaciją, ją analizuoti, vertinti, rengti išvadas ir siūlymus;

7. išmanyti raštvedybos taisykles ir gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

8. gebėti sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus;

10. mokėti dirbti MS Office programų paketu;

11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.