Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funcijas:

1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

2. skirsto užduotis pavaldiems darbuotojams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

3. organizuoja įrangos Saugiojo tinklo paslaugų naudotojams pajungimą ir atjungimą;

4. organizuoja fizinių ryšio linijų planinius ir prevencinius darbus;

5. planuoja fizinių ryšio linijų investicijas ir biudžetą Saugiojo tinklo paslaugoms vykdyti;

6. dalyvauja rengiant Saugiojo tinklo ir kitus KVTC strateginius dokumentus;

7. vykdo naujų technologinių sprendimų paiešką, teikia siūlymus Departamento direktoriui;

8. vykdo naudojamos trečių šalių tinklo infrastruktūros administravimą ir kontrolę;

9. organizuoja arba atlieka viešųjų pirkimų procedūras (techninė specifikacija, pirkimų paraiška) Skyriaus kompetencijos ribose, užtikrina sutarčių kontrolę; 

10. rengia Skyriaus nuostatus, pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašymus;

11. rengia Skyriaus veiklos planą ir jo ataskaitas, teikia Departamento direktoriui;

12. nustato pavaldiems darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;

13. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros, pareigybių sąrašo pakeitimų, efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, darbo sąlygų gerinimo;

14. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo, perkėlimo į kitas pareigas, kvalifikacijos kėlimo;

15. saugo jam priskirtą KVTC turtą, taip pat koordinuoja ir kontroliuoja Skyriui priskirto turto racionalų naudojimą ir saugojimą;

16. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis ir paskirtomis užduotimis;

17. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

18. Departamento direktoriaus nurodymu teikia ataskaitas apie jam arba Skyriui priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą;

19. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis, tiesioginio ar aukštesniojo vadovo nurodymus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą elektronikos arba telekomunikacijų, arba informacinių ryšių ir technologijų srityje arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą elektronikos arba telekomunikacijų, arba informacinių ryšių ir technologijų srityje;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį telekomunikacijų ar ryšių ir informacinių technologijų srityje;

3. turėti vadovavimo IT projektams patirties;

4. išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterinių tinklų veikimo ir apsaugos būdus, IT techninės bei programinės įrangos funkcionavimo principus;

5. turėti darbo su ArcGis aplikacija pagrindus;

6. išmanyti inžinerinių tinklų statybos, projektų derinimo ir projektavimo sąlygų tinklo plėtrai rengimo principus;

7. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, valstybės informacinių išteklių valdymą, kibernetinį saugumą;

8. turėti gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių, gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti paskirstyti užduotis, tinkamai nustatyti Skyriaus veiklos prioritetus;

9. gebėti rinkti informaciją, ją analizuoti, vertinti, rengti išvadas ir siūlymus;

10. išmanyti raštvedybos taisykles ir gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

11. gebėti sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

12. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus;

13. mokėti dirbti MS Office programų paketu;

14. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

15. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.