Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

2. skirsto užduotis pavaldiems darbuotojams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

3. užtikrina informacijos saugos, duomenų saugos, fizinės saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą;

4. užtikrina Saugiojo tinklo specialiųjų organizacinių ir techninių reikalavimų įgyvendinimą;

5. užtikrina įslaptintos informacijos fizinę apsaugą KVTC;

6. koordinuoja arba atlieka viešųjų pirkimų procedūras (rengia technines specifikacijas, pirkimų paraiškas) pagal Skyriaus kompetenciją, užtikrina sutarčių kontrolę;

7. rengia ir pagal poreikį atnaujina Saugaus valstybės duomenų perdavimo tinklo veiklos tęstinumo planą, teikia tvirtinti jį KVTC direktoriui;

8. rengia KVTC veiksmų planus ekstremalių situacijų, stichinių nelaimių, mobilizacijos, karo  ir kitų kritinių atvejų metu, užtikrina jų aktualumą;

9. organizuoja ir/arba veda KVTC darbuotojams mokymus duomenų apsaugos, informacijos saugos, fizinės saugos tema; 

10. rengia Skyriaus nuostatus, pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašymus;

11. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitas;

12. nustato Skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;

13. rūpinasi Skyriaus darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu;

14. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros, pareigybių sąrašo pakeitimų, efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo, perkėlimo į kitas pareigas;

15. saugo jam priskirtą KVTC turtą, taip pat, koordinuoja  ir kontroliuoja Skyriui priskirto turto racionalų naudojimą ir saugojimą;

16. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kituose renginiuose;

17. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

18. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis ir tiesioginio ar aukštesniojo vadovo pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacijos saugos, kibernetinio saugumo srityje;

3. turėti gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių, gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti paskirstyti užduotis, tinkamai nustatyti Skyriaus veiklos prioritetus;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, valstybės informacinių išteklių valdymą, kibernetinį saugumą, įslaptintos informacijos apsaugą;

5. gebėti rinkti informaciją, ją analizuoti, vertinti, rengti išvadas ir siūlymus;

6. išmanyti raštvedybos taisykles ir gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

7. gebėti sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus;

9. mokėti dirbti MS Office programų paketu; 

10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.