Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

2. skirsto užduoti pavaldiems darbuotojams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

3. užtikrina nepertraukiamą ir kokybišką IT paslaugų teikimą;

4. organizuoja operatyvų IT paslaugų gedimų šalinimą;

5. dalyvauja rengiant KVTC strateginius dokumentus;

6. organizuoja IT paslaugų atsarginių kopijų atstatymą;

7. organizuoja IT paslaugų planinius ir prevencinius darbus;

8. koordinuoja arba atlieka viešųjų pirkimų procedūras (rengia technines specifikacijas, pirkimų paraiškas) pagal Skyriaus kompetenciją, užtikrina sutarčių kontrolę;

9. rengia Skyriaus nuostatus, pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašymus;

10. rengia Skyriaus veiklos planą ir jo ataskaitas;

11. nustato Skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;

12. rūpinasi Skyriaus darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu; 

13.  teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros, pareigybių sąrašo pakeitimų, efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo, perkėlimo į kitas pareigas;

14. saugo jam priskirtą KVTC turtą, taip pat, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriui priskirto turto racionalų nadojimą ir saugojimą;

15. užtikrina Skyriaus kompetencijoje esančių sutarčių kontrolę;

16. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje; 

17. Departamento direktoriaus ar KVTC direktoriaus nurodymu teikia ataskaitas apie jam arba Skyriui priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą;

18. pagal kompetenciją vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis ir Departamento direktoriaus arba KVTC direktoriaus pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį telekomunikacijų ar informacinių ir ryšių technologijų srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, kibernetinio saugumo ir valstybės informacinių išteklių valdymą, darbo santykius;

4. turėti IT projektų koordinavimo patirties;

5. išmanyti serverių architektūrą, virtualizacijos veikimo principus;

6. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti paskirstyti užduotis, tinkamai nustatyti Skyriaus veiklos prioritetus;

7. gebėti rinkti informaciją, ją analizuoti, vertinti, rengti išvadas ir siūlymus;

8. išmanyti raštvedybos taisykles ir gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

9. gebėti sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus;

11. mokėti dirbti MS Office programų paketu;

12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.