Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

2. skirsto užduotis pavaldiems darbuotojams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

3. organizuoja Saugiojo tinklo ir IT paslaugų naudotojų kreipinių priėmimą, analizę ir jų registravimą paslaugų valdymo informacinėje sistemoje, taip pat incidentų šalinimą; 

4. užtikrina Saugiojo tinklo ir IT paslaugų katalogo aktualumą;

5. atsako už paslaugų valdymo informacinės sistemos funkcinę plėtrą ir priežiūrą;

6. organizuoja Vyriausybinio ryšio tinklo, Valstybės institucijų ryšio tinklo telefonų, jiems priklausančios įrangos ir ryšių linijų įrengimo, perkėlimo, abonentų aptarnavimo, gedimo šalinimo darbus;

7. rengia Skyriaus nuostatus, pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašymus;

8. rengia Skyriaus veiklos planą ir jo ataskaitas;

9. nustato Skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą;

10. teikia siūlymus Departamento direktoriui ar KVTC vadovybei dėl naujų KVTC paslaugų kūrimo;

11. rūpinasi Skyriaus darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu;

12. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros, pareigybių sąrašo pakeitimų, efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo, perkėlimo į kitas pareigas;

13. saugo jam priskirtą KVTC turtą, taip pat, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriui priskirto turto racionalų naudojimą ir saugojimą;

14. užtikrina Skyriaus kompetencijoje esančių sutarčių kontrolę;

15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

16. Departamento direktoriaus  ar KVTC direktoriaus nurodymu teikia ataskaitas apie jam arba Skyriui priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą;

17. pagal kompetenciją vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis ir Departamento direktoriaus arba KVTC direktoriaus pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, tui atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį konsultuojant informacinių technologijų paslaugų teikimo klausimais;

3. turėti vadovavimo informacinių technologijų paslaugų pagalbos tarnybai (angl. Helpdesk) patirties;

4. turėti ITIL arba lygiavertę sertifikaciją;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius  biudžetinių įstaigų veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, kibernetinio saugumo ir valstybės informacinių išteklių valdymą, darbo santykius; 

6. turėti vadovavimo ir administravimo įgūdžių, gebėti planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti paskirstyti užduotis, tinkamai nustatyti Skyriaus veiklos prioritetus; 

7. gebėti rinkti informaciją, ją analizuoti, vertinti, rengti išvadas ir siūlymus; 

8. išmanyti raštvedybos taisykles ir gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

9. gebėti sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti spendimus;

11. mokėti dirbti MS Office progamų paketu; 

12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma  SLAPTAI, gauti.