Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) nuostatas KVTC paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Kontaktinė informacija:

El. p. [email protected];

Tel. Nr. +370 5 2391726

Atnaujinimo data: 2023-09-18