Asmens duomenų tvarkymas

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – KVTC) tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

KVTC kaip viena iš Krašto apsaugos sistemos institucijų, vadovaujasi Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, su kuriomis galite susipažinti čia.

Su Kertinio valstybės telekomunikacijų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis KVTC direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V- 11 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, galite susipažinti čia.  

KVTC tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslai, apimtis ir subjektai(Taisyklių 1 priedas).

Su Vaizdo duomenų tvarkymo Kertiniame valstybės telekomunikacijų centre taisyklėmis, patvirtintomis KVTC direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-12 (2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo V-119 redakcija) „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Kertiniame valstybės telekomunikacijų centre taisyklių patvirtinimo“, galite susipažinti čia. Su 2022-07-18 taisyklių pakeitimu Nr. V-89 galite susipžinti čia

Atnaujinimo data: 2023-09-18